Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Umowa najmu lokalu użytkowego

Umowa najmu lokalu użytkowego należy do umów w dużym stopniu skomplikowania. Powinna ona szczegółowo określać zobowiązania stron, zasady rozliczeń poniesionych nakładów, jak również precyzyjnie określać zasady odpowiedzialności tak najemcy, jak i właściciela lokalu w określonych w umowie sytuacjach.

Niezbędne zapisy umowy najmu lokalu użytkowego powinny zawierać:

 • prawidłowe oznaczenie stron umowy,
 • prawidłowy i kompletny opis przedmiotu najmu – lokalu użytkowego,
 • zobowiązania stron umowy,
 • sposób korzystania z nieruchomości przez najemcę (charakter prowadzonej działalności),
 • zasady podnajmu lokalu osobom trzecim,
 • wysokość czynszu, opłat dodatkowych, terminy i sposób płatności,
 • ewentualne tzw. wakacje czynszowe w przypadku konieczności przeprowadzenia przez najemcę prac adaptacyjnych,
 • zakres ewentualnych prac adaptacyjnych i zasady rozliczeń nakładów poniesionych przez najemcę,
 • czas zawarcia umowy najmu,
 • przyczyny i terminy wypowiedzenia umowy najmu,
 • zasady waloryzacji wysokości czynszu,
 • dodatkowe zobowiązania i oświadczenia stron (m.in. dotyczące zasad umieszczenia reklamy, uzyskiwania ewentualnych zezwoleń i koncesji, spełniania przez lokal wymogów sanitarnych, przeciwpożarowych, itp.),
 • dodatkowe klauzule umowne, np. związane z prawem pierwokupu na rzecz najemcy,
 • zasady zwrotu lokalu właścicielowi.

Zapytaj o wzór umowy najmu lokalu użytkowego, podając, czy jesteś właścicielem, czy najemcą – prześlemy Ci stosowny wzór dokumentu, z podstawowymi instrukcjami jego wypełnienia.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?