Kancelaria Prawna KLOS

prawo nieruchomości, umowy deweloperskie

Umowa najmu okazjonalnego

Umowa najmu lokalu mieszkalnego jest podporządkowana przepisom kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego, które to zapisy mają charakter nadrzędny, jeśli chodzi o zabezpieczenie interesów najemców. Umowa najmu okazjonalnego stanowi jedyną prawną formę zabezpieczenia interesów właściciela lokalu przed kłopotami z najemcami.

Niezbędne zapisy umowy najmu okazjonalnego powinny zawierać:

 • prawidłowe oznaczenie stron umowy,
 • prawidłowy i kompletny opis przedmiotu najmu – lokalu mieszkalnego,
 • zobowiązania stron umowy,
 • sposób korzystania z nieruchomości (cel mieszkalny),
 • ilość osób zamieszkujących w lokalu
 • zakaz podnajmu lokalu osobom trzecim,
 • wysokość czynszu, opłat dodatkowych, terminy i sposób płatności,
 • czas zawarcia umowy najmu,
 • przyczyny i terminy wypowiedzenia umowy najmu,
 • zasady waloryzacji wysokości czynszu,
 • dodatkowe zobowiązania stron, m.in. zakaz palenia, posiadania zwierząt, zasady rozliczenia ewentualnych nakładów dokonanych przez najemcę, zasady korzystania z urządzeń znajdujących się w lokalu,
 • zasady zwrotu lokalu właścicielowi.

Obowiązkowe załączniki do umowy najmu okazjonalnego:

 • oświadczenie najemcy, w formie aktu notarialnego, o poddaniu się egzekucji i zobowiązaniu się do opróżnienia i wydania lokalu używanego na podstawie umowy o najem okazjonalny lokalu,
 • wskazanie przez najemcę lokalu, do którego ma być przeprowadzona eksmisja,
 • oświadczenie właściciela lokalu lub osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie najemcy i osób z nim zamieszkujących w lokalu wskazanym w oświadczeniu. Na żądanie wynajmującego należy załączyć oświadczenie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Zapytaj o wzór umowy najmu okazjonalnego, podając, czy jesteś właścicielem, czy najemcą – prześlemy Ci stosowny wzór dokumentu, z podstawowymi instrukcjami jego wypełnienia.

Potrzebujesz profesjonalnej konsultacji prawnej ?