Nowe przepisy o świadectwach charakterystyki energetycznej.

Już od 28 kwietnia zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące świadectw charakterystyki energetycznej. Podobnie jak przed wejściem w życie nowelizacji, każdy sprzedawany lub wynajmowany lokal lub budynek będą musiały posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej.

Ustawodawca przewiduje kilka nielicznych wyjątków od ustalonej zasady, to jest budynków (art. 3 ust. 4 ustawy):

1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

2) używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;

3) przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;

4) mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

5) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;

6) gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższym niż 50 kWh/(m2·rok).

Niewypełnienie obowiązku posiadania świadectwa może doprowadzić do ukarania właściciela (zarządcy, osoby, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) karą grzywny do 5000 zł. 

Jak to będzie wyglądało w praktyce? W treści umowy sprzedaży notariusz odnotuje fakt przekazania nabywcy przez sprzedającego świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku braku świadectwa notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. Brak świadectwa nie wstrzyma sprzedaży (również i najmu), ani nie unieważni umowy. Jednak dziś nabywca może skorzystać z wykonania zastępczego – po bezskutecznym wezwaniu sprzedającego do przekazania świadectwa może zlecić jego wykonanie na koszt poprzedniego właściciela. W nowym stanie prawnym nabywca lub najemca skieruje sprawę do sądu. Wystarczy, że popadnie w konflikt ze sprzedającym, bo odkryje wadę w nieruchomości. Co istotne, osoby uprawnione nie będą mogły zrzec się swoich uprawnień. 

Jaki z tego wniosek?

Pośrednicy powinni w sposób wyczerpujący informować sprzedających nieruchomości o obowiązku sporządzenia świadectwa energetycznego. Warto przygotować sobie „gotowca” (w formie mailowej) lub nawet dodać takie pouczenie do umowy pośrednictwa. Chodzi o to, żeby właściciel nie zarzucił pośrednikowi braku informacji, co w skrajnym wypadku może spowodować, że transakcja rozpadnie się przy stole w kancelarii notarialnej, podczas odczytywania pouczeń przez notariusza. Albo, co gorsza, sprzedający zostanie nieoczekiwanie ukarany grzywną. 

Należy uważać na treść ogłoszeń o sprzedaży.

Już od 28 kwietnia zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące świadectw energetycznych. Dotyczą one obowiązkowej treści ogłoszeń lub reklamy dotyczących zbycia lub najmu budynku. Powinny one zawierać takie informacje, jak m.in. wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię końcową i nieodnawialną energię pierwotną. Czy nadchodzi rewolucja w treści ogłoszeń? Otóż warto zaznaczyć, że obowiązek taki istnieje również i dziś. Dotyczy ogłoszeń o sprzedaży nieruchomości (lokali, do których przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu), dla których zostało już sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej. Jeśli nie zostało sporządzone, to w zasadzie obowiązku nie można wykonać. W nowym stanie prawnym zmieni się tylko to, że obowiązek sporządzania świadectw stanie się bardziej powszechny. 

Ważne dla pośredników:

Pośrednicy powinni ustalać, czy dla nieruchomości przyjmowanej do sprzedaży zostało sporządzone świadectwo i obligatoryjnie umieszczać posiadane informacje w ogłoszeniu, zgodnie w wymogami ustawodawcy.  Warto odebrać takie oświadczenie od sprzedającego w formie pisemnej- w treści umowy pośrednictwa lub w karcie obiektu.

Zmieni się również art. 57 prawa budowlanego- od 28 kwietnia do zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor będzie obowiązany dołączyć kopię świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci papierowej albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej przekazanego w postaci elektronicznej (za wyjątkiem budynków, o których wspomina ustawa o charakterystyce energetycznej budynków w art. 3 ust. 4 ustawy).

Podstawa prawna: USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.