Użytkowanie wieczyste we własność – kto został objęty uwłaszczeniem

W dniu 1 stycznia 2019 roku weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018r.  o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.

Użytkownicy wieczyści cieszą się, albowiem bez konieczności podejmowania żadnych działań użytkowane przez nich grunty zostały przekształcone we własność z mocy prawa. Uwłaszczeniem objęci zostali właściciele lokali, którzy w dniu 31.12.2018r. posiadali udziały w użytkowaniu wieczystym gruntu jako nieruchomości wspólnej. Warunkiem jest, aby w budynku, w którym znajduje się mieszkanie, co najmniej połowę ogólnej liczby lokali stanowiły lokale mieszkalne. Dodatkowo przepisom ustawy podlegają użytkownicy wieczyści gruntów zabudowanych wyłącznie budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. O tym, czy nastąpiło przekształcenie, zawiadomi nas uprzedni właściciel – Skarb Państwa lub jednostka samorządy terytorialnego- w drodze stosownego zaświadczenia, które wydane zostanie z urzędu lub na wniosek dotychczasowego użytkownika wieczystego. Zaświadczenie takie stanowi podstawę do dokonania zmian w księdze wieczystej. O zmianach właściciel zostanie powiadomiony przez sąd prowadzący księgę wieczystą dla lokalu lub gruntu. Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz dotychczasowego właściciela gruntu opłatę. Wysokość opłaty za przekształcenie jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia i jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia. Właściciel gruntu w każdym czasie trwania obowiązku wnoszenia opłaty może zgłosić właściwemu organowi (staroście lub wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi) zamiar jednorazowego jej wniesienia w kwocie pozostającej do spłaty. Organ może udzielić osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych albo lokali mieszkalnych oraz spółdzielniom mieszkaniowym stosownych bonifikat. Na najwyższe bonifikaty mogą liczyć osoby wnoszące opłatę jednorazowo, zwłaszcza, gdy zostanie ona wniesiona w roku, w którym nastąpiło przekształcenie. O wysokości przysługujących bonifikat właściciel zostanie powiadomiony w otrzymanym zaświadczeniu o przekształceniu.