Ważne zmiany dla przedsiębiorców w prawie konsumenckim

Przedsiębiorcy– pamiętajcie o ważnej zmianie kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta, która weszła w życie w dniu 1.01.2021r.

Zmiany zostały wprowadzone ustawą z dnia 31.07.2019 r. . o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1495, ze zm. z Dz.U. z 2020 r. poz. 568) i weszły  życie w dniu 01.01.2021r.

Na tej podstawie dokonano nowelizacji kodeksu cywilnego (dodano art. 5564, 5565 i 5765)  oraz ustawy o prawach konsumenta (dodano art. 38a),

Zmiany dają przedsiębiorcom będącym osobami fizycznymi przywilej bycia traktowanym jako konsument w trzech obszarach:

-oceny umowy pod kątem klauzul abuzywnych,

– konsumenckiego prawa do odstąpienia od umowy

– egzekwowania roszczeń z tytułu rękojmi.

Zmiana kodeksu cywilnego  ma związek z utrwaloną praktyką, że jeśli ktoś jako kontrahent profesjonalisty (oferującego świadczenie z zakresu swojej branży lub specjalizacji) domaga się wystawienia faktury za towar lub usługę “na firmę”, to automatycznie pozbawia się ochrony konsumenckiej, nawet wtedy gdy umowa ta nie jest bezpośrednio związana z branżą, w której osoba ta działa.

Celem nowych przepisów jest przeciwdziałanie dysproporcji praw stron umowy zawieranej z przedsiębiorcą przez osobę fizyczną, która wprawdzie prowadzi działalność gospodarczą, ale umowa ta nie jest bezpośrednio związana z jej branżą lub specjalizacją.

Ważne:

– przywilej bycia traktowanym w niektórych przypadkach jak konsument dotyczy wyłącznie przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Nie obejmuje on więc spółek kapitałowych i osobowych ani żadnych innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

– przywilej ten dotyczy umów zawieranych przez  przedsiębiorcę, która to jest  bezpośrednio związana z jego działalnością gospodarczą, ale jednocześnie z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej.

Przedmiot działalności może być weryfikowany w szczególności na podstawie wpisów w  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ustawodawca odwołał się do CEIDG, będącej powszechnie dostępnym źródłem informacji o przedsiębiorcach będących osobami fizycznymi, której treść ma decydować o tym, czy dana czynność wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach wykonywanej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej.

Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie niestety tylko pozornie jest proste. W praktyce należy bowiem spodziewać się wielu trudności interpretacyjnych.

Przykład:

– jeśli krawiec składa zamówienie na materiały u dostawcy- jest traktowany jako przedsiębiorca.

-jeśli ten sam krawiec dokonuje zakupu aparatu telefonicznego – jest traktowany jako konsument.

Wnioski:

– jeśli zawieracie umowy poza siedzibą Waszej firmy z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w zdecydowanej większości przypadków konieczne będzie dopełnienie obowiązku poinformowania o prawie do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia,

– umowy pośrednictwa zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą w większości przypadków będą musiały zostać pozbawione klauzul o charakterze abuzywnym w rozumieniu kodeksu cywilnego.

Przypomnijmy:

Powyższe obowiązki nie obejmują  spółek kapitałowych i osobowych ani żadnych innych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, objęte są nimi umowy zawierane z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą.

Nowych przepisów nie stosuje się do umów zawartych przed dniem 1.1.2021 r.

I jeszcze:

Przedsiębiorcy korzystający z przyznanej ochrony  nie są objęci ochroną instytucjonalną konsumentów, sprawowaną przez Prezesa UOKiK oraz rzeczników powiatowych.